Western China 1995

Western China (Gansu, Xinjiang), 1995